Bỏ qua nội dung chính

Thư viện Tỉnh Đồng Nai

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
  
Thư viện Tỉnh Đồng Nai > hdtv  

hdtv

Modify settings and columns

Hệ thống các thư viện của Viện Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay gồm 29 thư viện các viện nghiên cứu chuyên ngành, 02 thư viện thuộc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan đứng đầu hệ thống thư viện.

Hệ thống thư viện của Viện KHXH Việt Nam là những cơ sở phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và nhiều yêu cầu khác của xã hội về khoa học xã hội và nhân văn .

  Nguồn lực thông tin

Các thư viện thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam hiện đang lưu giữ một nguồn lực tài nguyên thông tin về KHXH&NV lớn nhất cả nước trong đó có nhiều bộ sưu tập tài liệu quý hiếm được coi là tài sản quốc gia, di sản văn hoá dân tộc như các bản văn khắc Hán Nôm, văn bia, thư tịch cổ, hương ước… và nhiều loại đặc biệt khác như ảnh lịch sử, bản đồ…

Nguồn tài nguyên thông tin này còn bao gồm nhiều loại tài liệu "chất xám" phong phú, đa dạng về hầu hết các lĩnh vực như văn học, sử học, dân tộc học, khảo cổ học, kinh tế học… là kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển, trong đó có nhiều công trình khoa học tiêu biểu được Đảng và Nhà nước Việt Nam đánh giá cao và được trao tặng các danh hiệu cao quý là Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước. Bên cạnh đó 33 tạp chí khoa học do các viện thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam xuất bản, hàng năm cung cấp một số lượng lớn các ấn phẩm tạp chí khoa học phản ánh các diễn đàn trao đổi học thuật hữu ích, cung cấp và phổ biến thông tin KHXH&NV của Việt Nam và các nước.

Nguồn tư liệu khoa học của Viện được bổ sung và phát triển không ngừng. Hàng năm Viện KHXH Việt Nam quan tâm dành kinh phí từ hoạt động khoa học của Viện cho việc mua sách, báo, tạp chí, tư liệu ở trong nước và xử lý thông tin, bảo quản sách báo, thực hiện tin học hoá công tác thư viện. Ngoài nguồn kinh phí được cấp cho hoạt động thường xuyên, Nhà nước còn cung cấp một lượng ngoại tệ để mua sách báo ngoại văn cho các thư viện.

   

  Quá trình tin học hoá - Hiệu quả hoạt động - Định hướng phát triển

   

      Nhận thức rõ vai trò quan trọng của thông tin khoa học đối với hoạt động nghiên cứu khoa học đặc biệt trước những yêu cầu, đòi hỏi mới ngày càng cao của hoạt động nghiên cứu khoa học trong bối cảnh và xu thế phát triển nhanh nền kinh tế tri thức, xã hội hóa thông tin và hội nhập quốc tế, Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trương đẩy mạnh công tác thông tin khoa học theo hướng tăng cường tin học hoá để nâng cao năng lực hoạt động thông tin – thư viện nhằm phục vụ ngày càng hiệu quả hơn cho hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Từ năm 1997, Nhiệm vụ cấp Bộ "Tin học hoá hoạt động thông tin - thư viện tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam" được đưa vào thực hiện trong toàn hệ thống các thư viện của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Việc ứng dụng tin học tập trung vào hai công đoạn chủ yếu nhất của hoạt động thông tin - thư viện là xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) và đưa vào phục vụ tra cứu, khai thác hiệu quả các nguồn tin của thư viện. Nhiều thư viện của Viện Khoa học xã hội Việt Nam hiện đang quản lý những CSDL có số lượng tài liệu được quản lý và phục vụ tra cứu lên đến hàng chục nghìn tên sách, bài tạp chí và tư liệu khoa học. Kết quả của việc ứng dụng tin học mang lại hiệu quả cao hơn rất nhiều so với cách tổ chức hoạt động của thư viện khi chưa tin học hoá. 

Hiện nay hoạt động thông tin khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam đang được tăng cường cả về chất lượng và số lượng các nguồn tin đưa vào phục vụ độc giả tra cứu bằng việc đẩy mạnh việc ứng dụng tin học vào hoạt động thư viện. Bên cạnh việc cung cấp cho các nhà khoa học các điều kiện để khai thác hiệu quả các nguồn tài liệu thư viện hiện có, một số thư viện đã xây dựng thành công các "cổng vào" nhiều nguồn tin có giá trị khoa học và thực tiễn của các cơ quan, thư viện khác trong và ngoài nước. Hoạt động thông tin - thư viện ngày càng đóng góp hiệu quả hơn các yêu cầu về thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và nhiều yêu cầu khác của xã hội.

Một kết quả có ý nghĩa to lớn nữa là việc đưa Website Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Thư viện điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam vào hoạt động

Bước tiến này làm tăng nhanh các dòng tin phục vụ nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam đồng thời đẩy mạnh quá trình hội nhập và chia sẻ các nguồn tin về các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của Viện Khoa học xã hội Việt Nam đến cộng đồng các nhà khoa học và nhiều người dùng tin khác trong xã hội, góp phần nâng cao vị trí của Viện Khoa học xã hội Việt Nam với vai trò đứng đầu của một tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn lớn nhất của cả nước.

Những năm tới đây, hoạt động thông tin - thư viện của Viện Khoa học xã hội Việt Nam sẽ được đẩy mạnh hơn về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin để có thể đáp ứng hiệu quả cao các yêu cầu nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam đồng thời cung cấp, phổ biến thông tin khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam cho cộng đồng các nhà khoa học trong và ngoài nước.