Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Youtube
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Danh mục
80 năm Đảng cộng sản Việt Nam

 

 

Tài liệu gồm những hình ảnh tư liệu chọn lọc trình bày xuyên suốt quá trình lịch sử Đảng từ khi mới thành lập đến kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XI, nội dung giới thiệu một cách hệ thống và đầy đủ những chặng đường đấu tranh cách mạng của Đảng, khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đúc kết những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Đảng qua những chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh song hết sức vẻ vang và tự hào.

Gần một phần tư thế kỷ Đổi mới đã đi qua, lời giải đúng cho bài toán mới mẻ và phức tạp mà Đảng ta tìm ra từ thực tiễn, từ sức mạnh dân chủ - đoàn kết - đồng thuận toàn dân tộc đã tạo nên những khởi sắc tốt đẹp ngày nay mà chính người dân có thể cảm nhận trực tiếp từ cuộc sống của mình, thụ hưởng trực tiếp những thành quả của Đổi mới do mình nỗ lực tạo ra. Chính là nhờ Đổi mới mà Đảng và dân cùng mau chóng trưởng thành. Đảng trong lòng dân và trong cuộc sống hôm nay cũng như dân một lòng tin yêu, hy vọng, gắn bó với Đảng và chế độ của mình. Đó là nguồn sinh lực phát triển của Việt Nam trên bước đường hiện đại hóa.

Văn hóa sức mạnh nội sinh của phát triển

 

 

          Trên cơ sở các bài viết chuyên sâu của nhiều nhà khoa học đầu ngành về văn hóa, sẽ giúp bạn đọc hiểu một cách sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển văn hóa trong quá trình đổi mới đất nước, đặc biệt là từ khi thực hiện nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đến nay. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng nghiên cứu văn hóa với vai trò là sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển, cho thấy rõ sự xuyên thấm vào nhau giữa văn hóa với chính trị, kinh tế, xã hội…nhằm xác định sức mạnh tổng hợp của sự phát triển dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đánh giá và nhận thức lại thành tựu và sự hạn chế, khuyết điểm trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa từ đổi mới (năm 1986) đến nay, rút ra bài học về xử lý các mỗi quan hệ lớn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Nội dung tài liệu cũng đề xuất mục tiêu, quan điểm, định hướng và những giải pháp có tầm chiến lược và tính đột phá trong việc xây dựng và phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

 

Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích không chỉ cho giới nghiên cứu văn hóa mà còn giúp ích cho đông đảo bạn đọc quan tâm, tìm hiểu về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới.

Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam

 

 

          Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém, bất cập, chất lượng, hiệu quả của giáo dục – đào tạo chưa đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng cao của công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu về cơ bản đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhằm giới thiệu thêm những thông tin và kiến thức cần thiết cho bạn đọc. Thư viện tỉnh Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam thời cơ, thách thức và những vấn đề đặt ra”. Cuốn sách gồm nhiều bài viết, công trình nghiên cứu về thời cơ, thách thức đặt ra đối với nền giáo dục – đào tạo Việt Nam, trên cơ sở đó các tác giả cũng đề xuất một số phương án nhằm đổi mới quan điểm, nhận thức về giáo dục – đào tạo.

Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ mới

 

 

Kể từ khi ra đời đến nay, Đảng đã có nhiều thành công trong tổ chức lực lượng cách mạng, luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Củng cố và tăng cường mỗi quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân tạo nên sức mạnh để chiến thắng kẻ thù và đói nghèo, lạc hậu. Gắn bó máu thịt với nhân dân đã trở thành một truyền thống tốt đẹp và là nguồn sức mạnh to lớn của Đảng.

Trong thời gian qua, Đảng và nhà nước đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế…. để tăng cường công tác dân vận. Đặc biệt, ngày 3-6-2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành nghị quyết số 25-NQ/TW “Về tăng cường và đổi mới” sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận để bổ sung những quan điểm, khẳng định vai trò lãnh đạo và những đổi mới của Đảng đối với công tác dân vận trong tình trạng hiện nay. Nghị quyết này nhằm củng cố và xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; đồng thời đánh dấu mốc hết sức quan trọng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận.

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tìm hiểu sâu sắc hơn về những vấn đề trên. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ mới”. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích, cung cấp cho bạn đọc những thông tin về mỗi quan hệ Đảng – Dân hiện nay; đồng thời gợi mở những suy nghĩ trong việc cần thiết củng cố và tăng cường mỗi quan hệ bền vững đối với cả hệ thống chính trị.

Đổi mới chính sách nông nghiệp Việt Nam bối cảnh, nhu cầu và triển vọng

 

 

          Bên cạnh đó, các nguồn tài nguyên năng lượng, khoáng sản, nguồn nước, thủy sản tự nhiên sẽ ngày càng trở nên khan hiếm, làm tăng nguy cơ tranh chấp và gây ra tác động bất lợi cho sản xuất; quá trình biến đổi khí hậu sẽ gây ra những tác động xấu trên quy mô lớn đối với các vùng sản xuất trên địa bàn nông thôn,…Đây là những khó khăn, thách thức lớn trong việc duy trì tăng trưởng, khả năng cạnh tranh của nông nghiệp, hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như bảo đảm sinh kế bền vững cho dân cư nông thôn Việt Nam.

Nhằm cung cấp thêm tài liệu tham khảo cho các cơ quan nghiên cứu và đông đảo bạn đọc. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách “Đổi mới chính sách nông nghiệp Việt Nam bối cảnh, nhu cầu và triển vọng”. Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 6 chương chính, không chỉ tổng quan về tình hình kinh tế vĩ mô, về nông nghiệp và nông thôn Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay, mà còn đề cập đến những cải cách chính sách và công tác thi hành chính sách nông nghiệp trong thời gian qua; phân tích những thách thức và cơ hội cho phát triển nông nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở đó, các tác giả đã đưa ra những đề xuất cho đổi mới chính sách nông nghiệp Việt Nam theo hướng phát triển bền vững.

Đảng cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển

 

 

Nội dung cuốn sách được chia làm ba phần:

Phần thứ nhất: Đảng ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Phần này có 20 bài viết tập trung trình bày khái quát sự ra đời của Đảng, quá trình Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở nước ta như: học thuyết cách mạng và sự chủ động. sáng tạo của Hồ Chí Minh với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự điều chỉnh chiến lược trong lãnh đạo cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939; đường lối của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Pháp; quan điểm của Đảng về vấn đề nông dân và lãnh đạo giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân; những chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế; đường lối quân sự, ngoại giao của Đảng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước…

Phần thứ hai: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, tiến hành đổi mới và hội nhập. Phần này có 52 bài viết tập trung trình bày quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Đó là những vấn đề lý luận, tổng kết thực tiễn về công cuộc đổi mới đất nước; về xây dựng nhà nước pháp quyền; về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ; về những thời cơ và thách thức của cách mạng Việt Nam hiện nay; về vấn đề xây dựng Đảng, về công tác cán bộ, công tác tuyên giáo, công tác kiểm tra, giám sát; về vấn đề giáo dục; về rèn luyện tư cách, đạo đức của đảng viên; về an ninh – quốc phòng; công tác đối ngoại; về kinh tế tri thức; về các vấn đề xã hội, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về chính sách dân tộc – tôn giáo… Thông qua đó rút ra những bài học phong phú của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng.

Phần thứ ba: Đảng Cộng sản Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới. Phần này có 12 bài viết tập trung trình bày mối quan hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt là với các nước láng giềng, các nước có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống như: Trung Quốc, Liên Xô (cũ), Lào, Campuchia, Cuba; các đảng cộng sản, đảng cánh tả trên thế giới và những đóng góp của Đảng ta với Chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Có thể nói, cuốn sách đã tập hợp tương đối đầy đủ nhiều vấn đề được trình bày khoa học, súc tích về tiến trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 80 năm qua trên mọi phương diện, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước hiện nay. Việc ra mắt cuốn sách là một món quà có ý nghĩa, thiết thực dâng lên Đảng kính yêu nhân dịp kỷ niệm Đảng ta tròn 80 năm tuổi. Cuốn sách giúp độc giả hiểu sâu sắc hơn về lịch sử vẻ vang, về sứ mệnh vĩ đại của Đảng ta, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng - Niềm tin của chúng ta

 

 

Đại hội đã thể hiện tầm nhìn có tính nguyên tắc, sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam, đồng thời khẳng định và kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tài liệu tuyển chọn những bài viết đăng trong chuyên mục "Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống" của Báo Quân đội nhân dân nhằm làm rõ cơ sở khoa học, tính đúng đắn, sáng tạo, sự vận dụng, phát triển và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XI vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Các Đại hội đại biểu toàn quốc và hội nghị Ban chấp hành

 

 

Tác phẩm trình bày những nội dung cơ bản của các kỳ Đại hội, các Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng từ khóa I đến khóa XI theo đúng văn bản, tư liệu gốc đã được xuất bản trong bộ Văn kiện Đảng toàn tập và các văn kiện chính thức đã công bố, quán triệt những kết quả nghiên cứu và những kết luận quan trọng của Trung ương. Với những nội dung cơ bản được trình bày tập trung và có hệ thống giúp người đọc nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng qua các Đại hội đại biểu toàn quốc và hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng, đồng thời khẳng định sự phát triển tư duy lý luận và năng lực tổ chức chỉ đạo thực tiễn của Đảng qua các thời kỳ lịch sử. Qua đó thực tiễn lịch sử khách quan đó đã góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, có thể vận dụng những kinh nghiệm, những bài học của lịch sử Đảng để tăng cường và nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của mỗi tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay.

Người Đồng Nai - một thời và mãi mãi

 

 

Tập sách như một tập phim huyền thoại, bởi nó không chỉ giới thiệu những nhân vật lịch sử với những đặc điểm về tính cách, nhân cách, sự kiên trung, sáng tạo, mà còn vẽ nên một không gian từ trước cách mạng tháng Tám đến hai cuộc kháng chiến vô cùng anh hùng của dân tộc nói chung và của nhân dân Đồng Nai nói riêng. Được tiếp xúc với nhiều nhân vật là đồng đội, đồng chí người thân, bạn bè, gia đình các nhân vật trong thể hiện, và với kinh nghiệm làm báo, tác giả đã lựa chọn được trong đời sống, trong học tập chiến đấu của từng nhân vật để miêu tả một cách sống động và trung thực. Người Đồng Nai – một thời và mãi mãi góp phần bổ sung nhiều chi tiết lịch sử thú vị quanh những nhân vật có vai trò quan trọng trong cuộc chiến đấu đã qua; đồng thời nêu được những phẩm chất tiêu biểu của người Việt Nam: thủy chung trong tình yêu, nhân văn trong ứng xử và kiên cường khi đối đầu với kẻ thù và gian khổ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu giúp cho bạn đọc xa gần hiểu hơn về vùng đất và con người Biên Hòa – Đồng Nai.

Biên niên sử các Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam

 

 

Tập 1: Từ Hội nghị thành lập Đảng đến Đại hội IV

Tập 2: Từ Đại hội V đến Đại hội X của Đảng.

Với độ dày khoảng 12000 trang cho mỗi tập, bộ sách giúp người đọc nắm được quá trình lịch sử của Đảng trong thời gian từ năm 1930 đến năm 2006, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành Hội nghị thành lập Đảng (1930) và mười Đại hội. Trong đó, một Đại hội diễn ra ở Trung Quốc (Đại hội lần thứ I, 1935), chín Đại hội trong nước (Đại hội lần thứ II ở Việt Bắc năm 1951, tám Đại hội tiếp theo ở Hà Nội). Ngoài Hội nghị thành lập Đảng, có một Đại hội trước Cách mạng tháng Tám 1945 (Đại hội lần thứ I); một Đại hội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (Đại hội lần thứ II), một Đại hội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (Đại hội lần thứ III, 1960); bảy Đại hội từ sau khi đất nước thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội (từ 1975).

Trong tập sách mỗi kỳ Đại hội đựơc trình bày thống nhất gồm các nội dung sau : Bối cảnh diễn ra đại hội; Nội dung đại hội giới thiệu tất cả văn kiện của đại hội. Đây là phần quan trọng nhất nhằm cung cấp cho độc giả toàn bộ các báo cáo của BCH TƯ khoá trước, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội cho kỳ tới, Báo cáo công tác tổ chức, Điều lệ sửa đổi, diễn văn khai mạc, bế mạc, Nghị quyết đại hội, danh sách các Ủy viên BCH TƯ, Bộ Chính trị, chân dung và tiểu sử lãnh đạo cao nhất của Đảng trong mỗi nhiệm kỳ; Kết quả và ý nghĩa lịch sử của mỗi Đại hội đã nêu bật vai trò to lớn của mỗi Đại hội đối với sự phát triển của cách mạng và của đất nước Việt Nam ta trong mỗi thời kỳ.

Sách được biên soạn công phu, nghiêm túc với mục đích mang đến cho đông đảo bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ người Việt Nam ở trong và ngoài nước những hiểu biết cơ bản về các Đại hội nhằm phục vụ nghiên cứu, tra cứu, học tập và phổ biến, tuyên truyền, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng cộng sản Việt