Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Bài đăng > Các Đại hội đại biểu toàn quốc và hội nghị Ban chấp hành
Các Đại hội đại biểu toàn quốc và hội nghị Ban chấp hành

 

 

Tác phẩm trình bày những nội dung cơ bản của các kỳ Đại hội, các Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng từ khóa I đến khóa XI theo đúng văn bản, tư liệu gốc đã được xuất bản trong bộ Văn kiện Đảng toàn tập và các văn kiện chính thức đã công bố, quán triệt những kết quả nghiên cứu và những kết luận quan trọng của Trung ương. Với những nội dung cơ bản được trình bày tập trung và có hệ thống giúp người đọc nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng qua các Đại hội đại biểu toàn quốc và hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng, đồng thời khẳng định sự phát triển tư duy lý luận và năng lực tổ chức chỉ đạo thực tiễn của Đảng qua các thời kỳ lịch sử. Qua đó thực tiễn lịch sử khách quan đó đã góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, có thể vận dụng những kinh nghiệm, những bài học của lịch sử Đảng để tăng cường và nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của mỗi tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay.

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.