Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Bài đăng > Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng - Niềm tin của chúng ta
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng - Niềm tin của chúng ta

 

 

Đại hội đã thể hiện tầm nhìn có tính nguyên tắc, sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam, đồng thời khẳng định và kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tài liệu tuyển chọn những bài viết đăng trong chuyên mục "Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống" của Báo Quân đội nhân dân nhằm làm rõ cơ sở khoa học, tính đúng đắn, sáng tạo, sự vận dụng, phát triển và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XI vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.