Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Bài đăng > Nguyễn Văn Huyên – Cuộc đời và sự nghiệp
Nguyễn Văn Huyên – Cuộc đời và sự nghiệp

 

 

Nguyễn Văn Huyên – Cuộc đời và sự nghiệp. – H. : Chính trị Quốc gia, 2015. – 627 tr. : hình ảnh  ; 24 cm

Đtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Văn Huyên là một trí thức yêu nước tiêu biểu, là người đặt nền móng cho ngành nghiên cứu văn hóa Việt Nam, một nhà giáo dục lớn, nhà sử học, dân tộc học. Ông là người chiến sĩ rất mực trung thành với lý tưởng cao đep của dân tộc và của Đảng, có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học xã hội và nhân văn.

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Ông đã có nhiều công lớn cho ngành giáo dục nước ta trong buổi đầu khi đất nước vừa mới giành được độc lập: góp phần xây nên nền quốc học toàn dân, xóa bỏ tình trạng 95% dân số mù chữ, tổ chức mạng lưới trường học rộng khắp, xây dựng nên một hệ thống khá hoàn chỉnh. Trong khi nghiên cứu thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm giáo dục nước ngoài, ông chú trọng đến toàn bộ các vấn đề cơ bản của sự nghiệp giáo dục như vị trí của nhà trường trong xã hội, hệ thống giáo dục quốc dân, mục tiêu đào tạo con người phát triển toàn diện, cải cách giáo dục,…

Để làm nổi bật những đóng góp to lớn của ông trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, tác phẩm tập trung giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Văn Huyên trong lịch sử nền giáo dục nước nhà. Tác phẩm gồm 2 phần :

Phần thứ nhất: Nguyễn Văn Huyên sống mãi trong lòng bạn bè, đồng chí và đồng nghiệp

Phần thứ hai: Nguyễn Văn Huyên – Một số bài viết chọn lọc

 

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.