Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Bài đăng > Đảng cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển
Đảng cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển

 

 

Nội dung cuốn sách được chia làm ba phần:

Phần thứ nhất: Đảng ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Phần này có 20 bài viết tập trung trình bày khái quát sự ra đời của Đảng, quá trình Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở nước ta như: học thuyết cách mạng và sự chủ động. sáng tạo của Hồ Chí Minh với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự điều chỉnh chiến lược trong lãnh đạo cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939; đường lối của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Pháp; quan điểm của Đảng về vấn đề nông dân và lãnh đạo giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân; những chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế; đường lối quân sự, ngoại giao của Đảng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước…

Phần thứ hai: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, tiến hành đổi mới và hội nhập. Phần này có 52 bài viết tập trung trình bày quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Đó là những vấn đề lý luận, tổng kết thực tiễn về công cuộc đổi mới đất nước; về xây dựng nhà nước pháp quyền; về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ; về những thời cơ và thách thức của cách mạng Việt Nam hiện nay; về vấn đề xây dựng Đảng, về công tác cán bộ, công tác tuyên giáo, công tác kiểm tra, giám sát; về vấn đề giáo dục; về rèn luyện tư cách, đạo đức của đảng viên; về an ninh – quốc phòng; công tác đối ngoại; về kinh tế tri thức; về các vấn đề xã hội, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về chính sách dân tộc – tôn giáo… Thông qua đó rút ra những bài học phong phú của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng.

Phần thứ ba: Đảng Cộng sản Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới. Phần này có 12 bài viết tập trung trình bày mối quan hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt là với các nước láng giềng, các nước có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống như: Trung Quốc, Liên Xô (cũ), Lào, Campuchia, Cuba; các đảng cộng sản, đảng cánh tả trên thế giới và những đóng góp của Đảng ta với Chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Có thể nói, cuốn sách đã tập hợp tương đối đầy đủ nhiều vấn đề được trình bày khoa học, súc tích về tiến trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 80 năm qua trên mọi phương diện, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước hiện nay. Việc ra mắt cuốn sách là một món quà có ý nghĩa, thiết thực dâng lên Đảng kính yêu nhân dịp kỷ niệm Đảng ta tròn 80 năm tuổi. Cuốn sách giúp độc giả hiểu sâu sắc hơn về lịch sử vẻ vang, về sứ mệnh vĩ đại của Đảng ta, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.