Bỏ qua nội dung chính

gtsachchuyende

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Ve-Book
Đăng ký thẻ bạn đọc
Sản phẩm thông tin
Hướng dẫn
Quan tri CMs
  

Blogs khác
Không có khoản mục nào trong danh sách này.
Liên kết
Không có khoản mục nào trong danh sách này.

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > gtsachchuyende > Bài đăng > Trò chơi vận động trong trường phổ thông
Trò chơi vận động trong trường phổ thông

Giá     000 VND 
Số ĐKCB   2009/PM/VV 92600 - 92601
  2009/PLĐ/VV 43609 - 43610
  2010/PTN/VV 19954 - 19955
1. Giáo dục -- Phát triển -- Trò chơi -- Trường học I. Nhan đề

 

 

“Học mà chơi, chơi mà học” là phương pháp giáo dục hiện đại không chỉ ngành giáo dục Việt Nam đang hướng tới. Áp dụng phương pháp này đã giúp các “Chủ nhân tương lai của đất nước” có điều kiện phát triển một cách toàn diện cả trí tuệ và thể lực. Cuốn “Trò chơi vận động trong trường phổ thông” là một ví dụ minh chứng điển hình cho phương pháp trên.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Giới thiệu 75 trò chơi trên cạn và 25 trò chơi dưới nước. Giải thích chi tiết cụ thể mục đích, ý nghĩa của từng trò chơi, cách sắp xếp trò chơi sao cho phù hợp với lứa tuổi, trình độ sức khoẻ, văn hoá và giới tính của học sinh. Phương pháp tổ chức trò chơi một cách khoa học và chơi có hiệu quả phù hợp với từng điều kiện sân bãi, dụng cụ sẵn có của cơ sở mình. Vận dụng các trò chơi đúng mức, phù hợp không những chỉ thúc đẩy cơ thể của các em học sinh phát triển nhanh chóng tới mức hoàn thiện mà còn nâng cao được thể lực, giúp rất nhiều vào việc xây dựng đạo đức, tư cách của các em. Các bạn hãy đón đọc cuốn “Trò chơi vận động trong trường học phổ thông” tại thư viện tỉnh Đồng Nai và vận dụng các trò chơi đó nhé!

 

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.

 Lỗi

Lỗi Web Part: Một trong các đặc tính của Web Part có định dạng không đúng. Windows SharePoint Services không thể chuyển đổi Web Part. Kiểm tra định dạng của các đặc tính và thử lại lần nữa.

Chi tiết Lỗi:
[WebPartPageUserException: Một trong các đặc tính của Web Part có định dạng không đúng. Windows SharePoint Services không thể chuyển đổi Web Part. Kiểm tra định dạng của các đặc tính và thử lại lần nữa.]
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart.ParseXml(XmlReader reader, Type type, String[] links, SPWeb spWeb)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart.ParseCompressed(SPWebPartManager manager, XmlNamespaceManager xmlnsManager, Byte[] personal, Byte[] global, String[] links, Type type, SPWeb spWeb)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BinaryWebPartSerializer.SerializedWebPart..ctor(SPWebPartManager webPartManager, XmlNamespaceManager xmlnsManager, Byte[] sharedData, Byte[] userData, String[] links, Type type, SPWeb spWeb)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BinaryWebPartSerializer.Deserialize(SPWebPartManager webPartManager, XmlNamespaceManager xmlnsManager, Byte[] userData, Byte[] sharedData, String[] links, Type type, SPWeb spWeb)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

[FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Windows\TEMP\vu7ehag_.dll'.]
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share)
  at Microsoft.CSharp.CSharpCodeGenerator.FromFileBatch(CompilerParameters options, String[] fileNames)
  at Microsoft.CSharp.CSharpCodeGenerator.FromSourceBatch(CompilerParameters options, String[] sources)
  at Microsoft.CSharp.CSharpCodeGenerator.System.CodeDom.Compiler.ICodeCompiler.CompileAssemblyFromSourceBatch(CompilerParameters options, String[] sources)
  at System.CodeDom.Compiler.CodeDomProvider.CompileAssemblyFromSource(CompilerParameters options, String[] sources)
  at System.Xml.Serialization.Compiler.Compile(Assembly parent, String ns, XmlSerializerCompilerParameters xmlParameters, Evidence evidence)
  at System.Xml.Serialization.TempAssembly.GenerateAssembly(XmlMapping[] xmlMappings, Type[] types, String defaultNamespace, Evidence evidence, XmlSerializerCompilerParameters parameters, Assembly assembly, Hashtable assemblies)
  at System.Xml.Serialization.TempAssembly..ctor(XmlMapping[] xmlMappings, Type[] types, String defaultNamespace, String location, Evidence evidence)
  at System.Xml.Serialization.XmlSerializer.GenerateTempAssembly(XmlMapping xmlMapping, Type type, String defaultNamespace, String location, Evidence evidence)
  at System.Xml.Serialization.XmlSerializer..ctor(Type type, XmlAttributeOverrides overrides, Type[] extraTypes, XmlRootAttribute root, String defaultNamespace, String location, Evidence evidence)
  at System.Xml.Serialization.XmlSerializer..ctor(Type type, XmlAttributeOverrides overrides)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.TypeCacheBuilder.CreateXmlSerializer(Storage storage, Boolean buildPersistedNames, Boolean shouldExcludeSpecialProperties, Hashtable& persistedNames, Hashtable& namespaces, Hashtable& dwpNamespaces)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.TypeCacheEntry.ThreadSafeCreateXmlSerializer(XmlSerializer& serializer, Storage storage, Boolean buildPersistedNames, Boolean shouldExcludeSpecialProperties)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.TypeCacheEntry.get_XmlSerializer()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart.ParseXml(XmlReader reader, Type type, String[] links, SPWeb spWeb)