Bỏ qua nội dung chính

muaxuancuadang

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Ve-Book
Đăng ký thẻ bạn đọc
Sản phẩm thông tin
Hướng dẫn
Quan tri CMs
  

Blogs khác
Không có khoản mục nào trong danh sách này.
Liên kết
Không có khoản mục nào trong danh sách này.

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > muaxuancuadang > Danh mục
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Chung. –H. : Quân đội nhân dân, 2010. -154 tr. ; 21 cm.

Hiện nay đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh. Điều này đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ nhiều vấn đề lớn, trong đó việc đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu, là động lực để thúc đẩy đất nước phát triển, nhanh, mạnh, ổn định, bền vững. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu và vận dụng đúng đắn, sáng tạo những tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tễin tổ chức, xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay càng là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Để góp phần nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng tư tưởng giáo dục của Người, bạn đọc hãy đến với tác phẩm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới”. Nội dung cuốn sách bao gồm 4 chương:
Chương 1: Nguồn gốc, điều kiện hình thành tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chương 2: Hệ thống tư tưởng giáo dục cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chương 3: Vận dụng tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đổi mới giáo dục đào tạo ở Việt Nam hiện nay
Chương 4: Nâng cao hiệu quả dạy học ở nhà trường quân sự theo tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng trong xây dựng đạo đức cán bộ thời kỳ mới / Lê Quang Phi chủ biên, Hồ Mậu Dũng, Lê Ngọc Khuyến, Nguyễn Tấn Tuân. –H. : Quân đội nhân dân, 2010. -222 tr. ; 21 cm.

quá trình giáo dục, xây dựng đạo đức cách mạng gắn liền với thực hiện các nguyên tắc giáo dục đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chứng minh sự gắn bó chặt chẽ giữa lời nói và việc làm về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó xác định các chủ trương của Đảng và việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn xã hội giai đoạn hiện nay.

Phòng chống “Diễn biến hòa bình”trên lĩnh vực chính trị và vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay / Nguyễn Bá Dương. –H. : Quân đội nhân dân, 2010. -242 tr.; 21 cm.

      Đối với nước ta, kể từ sau khi thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, các thế lực thù địch đã xác định Việt Nam là một trọng điểm chống phá. Bằng "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ chúng muốn gây "tự diễn biến" trong nhân dân, hòng tạo ra sự khủng hoảng về chính trị, làm chệch hướng và sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Nhân dịp này, các thế lực thù địch càng đẩy mạnh "diễn biến hòa bình", thực hiện cuộc tấn công tổng lực, chống phá ta về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh, đối ngoại...; trong đó, mục tiêu quan trọng hàng đầu mà chúng xác định là đánh sập nền tảng tư tưởng và xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Để tìm hiểu rõ hơn bản chất và cách thức phòng, chống "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến" hiện nay, quý bạn đọc hãy tham khảo cuốn sách Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị và vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.
Nội dung tài liệu: luận giải các khía cạnh khác nhau về phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực chính trị nhằm giúp bạn đọc có một bức tranh toàn cảnh về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận và sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh phức tạp hiện nay.
Hy vọng cuốn sách sẽ là tư liệu chuyên khảo bổ ích, thiết thực phục vụ cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục, học tập của cán bộ, chiến sĩ và bạn đọc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng / PGS, TS. Lê Văn Yên. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 291 tr. ; 21 cm

Đại hội lần thứ VII, VIII, IX và X của Đảng ta đều khẳng định, cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta. Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành toàn bộ tâm lực vào việc xây dựng Đảng ta, một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, gắn bó máu thịt với dân, coi đó là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở những nội dung trên, cuốn sách tập hợp nhiều tư liệu quý, trình bày ngắn gọn, súc tích những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các Đại hội Đảng mà Người tham dự. Cuốn sách là nguồn cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập có giá trị cho độc giả, nhất là cán bộ, đảng viên.        

2010/PĐ/VV 73420 - 73421 
Cơ chế giám sát của nhân dân đối với bộ máy Đảng  và Nhà nước / Đào Trí Úc ch.b, Phạm Quốc Anh, Phạm Hữu Nghị. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 367 tr. ; 21 cm.

Để góp phần giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Cơ chế giám sát của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy Đảng và Nhà nước – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, do GS, TSKH. Đào Trí Úc chủ biên. Nội dung cuốn sách tập trình bày rõ vai trò của nhân dân trong việc giám sát hoạt động của bộ máy Đảng và Nhà nước và các thiết chế tổ chức trong hệ thống chính trị; từ đó đánh giá đúng thực trạng về sự tham gia của nhân dân vào việc giám sát cũng như thực trạng của các cơ chế trong hệ thống chính trị nước ta; xây dựng các quan điểm, yêu cầu, mục tiêu, nguyên tắc bảo đảm sự giám sát của nhân dân; xây dựng và đề xuất các cơ chế và hình thức, các căn cứ pháp lý để nhân dân thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát đối với hoạt động của Đảng và Nhà nước.

2010/PĐ/VV 72545 - 72546
Bảy vị cố Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam sống mãi với chúng ta / Lê Quốc Sử ; Lê Văn Vỵ h.đ. - H. : Thời đại, 2010. - 449 tr. : ảnh tư liệu ; 27 cm.

Từng phần của tập sách nêu lên tiểu sự sử nghiệp, quá trình hoạt động các bảy vị cố Tổng Bí thư: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh. Qua nội dung cuốn sách bạn đọc nhất là thanh thiếu niên có thêm niềm tự hào về truyền thống và thấy rõ trách nhiệm phát huy cao độ truyền thống đó.

2010/PĐ/VL 13125
Hỏi đáp về những mốc son lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam / TS. Dương Văn Lượng (ch.b.), TS. Nguyễn Văn Quang, ThS. Đậu Xuân Luận b.s. - H. : Quân đội Nhân dân, 2010. - 233 tr. ; 21 cm.

Dưới hình thức hỏi – đáp, tác giả chọn lọc một số sự kiện chính, những mốc lịch sử quan trọng trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa để giới thiệu bạn đọc.

2010/PĐ/VV 72686