Bỏ qua nội dung chính

muaxuancuadang

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Tài Liệu Số
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > muaxuancuadang
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY : THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
I- Thực trạng công tác tổ chức, cán bộ của Đảng
1- Thành tựu và hạn chế trong đối mới nhận thức công tác tổ chức, cán bộ
Đại hội VI của Đảng xem những yếu kém trong công tác tổ chức, cán bộ là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những sai lầm, khuyết điểm trong xây dựng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ trước đổi mới. Do vậy, đi vào đổi mới, Đảng ta dành cho việc đổi mới công tác tổ chức, cán bộ một sự chú ý đặc biệt.
■  MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG SAU GẦN 25 NĂM ĐỔI MỚI  (28/01)
■  MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG SAU GẦN 25 NĂM ĐỔI MỚI  (28/01)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Chung. –H. : Quân đội nhân dân, 2010. -154 tr. ; 21 cm.
Tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hệ thống những luận điểm khoa học toàn diện, nhất quán có vai trò hết sức to lớn, chỉ đạo toàn bộ quá trình xây dựng, phát triển của nền giáo dục cách mạng Việt Nam. Nghiên cứu, vận dụng đúng đắn, sáng tạo những tư tưởng giáo dục của Hồ Chí Minh vào thực tiễn giáo dục của đất nước luôn là vấn đề có ý nghĩa cơ bản, cấp thiết trong mọi điều kiện, hoàn cảnh của thực tiễn giáo dục cách mạng Việt Nam.
■  Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng trong xây dựng đạo đức cán bộ thời kỳ mới / Lê Quang Phi chủ biên, Hồ Mậu Dũng, Lê Ngọc Khuyến, Nguyễn Tấn Tuân. –H. : Quân đội nhân dân, 2010. -222 tr. ; 21 cm.  (27/01)
■  Phòng chống “Diễn biến hòa bình”trên lĩnh vực chính trị và vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay / Nguyễn Bá Dương. –H. : Quân đội nhân dân, 2010. -242 tr.; 21 cm.  (27/01)