Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
Ngược dòng lịch sử Thứ Tư, 15/01/2020, 09:45

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020)

Đảng cho ta mùa xuân

 

“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng
Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi
Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non
Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời”

Thật tự hào và tin tưởng biết bao khi nghe từng ca từ cũng như giai điệu trong bài hát Đảng Cho Ta Một Mùa Xuân mà nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác vào năm 1957. Mỗi ca từ đều hết sức giản dị, chân phương nhưng mang bao cảm xúc, ngụ ý ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ kính yêu, vui mừng và hạnh phúc khi có đảng soi đường, dẫn lối.

Chắc hẳn, đã là người Việt Nam thì có thể ai cũng nhớ và biết đến sự kiện cách đây 90 năm, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị thành lập Đảng (từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930) tại bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông (Trung Quốc) đã nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập một đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đã quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, đánh dấu con đường phát triển của dân tộc Việt Nam suốt 90 năm qua.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua quá trình lịch sử đầy khó khăn, thử thách nhưng vô cùng vẻ vang và oanh liệt. Bắt đầu từ quá trình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dày công khảo sát thực tế trong nước và quốc tế, kế thừa và nâng tầm những giá trị truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận cách mạng thế giới mà cốt lõi là Chủ nghĩa Mác – Lê nin, xây dựng đường lối cứu nước, đưa học thuyết cách mạng vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước, chuẩn bị chu đáo, toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp đó, là chặng đường 15 năm (1930-1945) Đảng kiên cường vượt qua những cuộc tiến công, đánh phá ác liệt của các thế lực thực dân, đế quốc; anh dũng, bền bỉ lãnh đạo nhân dân kiên trì xây dựng lực lượng, tập dượt tranh đấu, chủ động tạo thời cơ và chớp đúng thời cơ, kiên quyết vùng lên tổng khởi nghĩa thắng lợi, giành chính quyền trong cả nước; là những năm tháng Đảng bình tĩnh, sáng suốt lãnh đạo toàn dân chống thù trong, giặc ngoài, xây dựng, bảo vệ Nhà nước cách mạng, chế độ cộng hòa dân chủ còn non trẻ trong bối cảnh vận mệnh dân tộc “như ngàn cân treo sợi tóc”; là 9 năm trường kỳ kháng chiến, kiến quốc (1946-1954), Đảng phát động, lãnh đạo cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn phát triển mới; là 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975), Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân nêu cao quyết tâm đánh Mỹ, thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân bằng tầm cao khoa học và nghệ thuật. Song song với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng đã lãnh đạo nhân dân miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế - xã hội, tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Bằng đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và tinh thần đấu tranh anh dũng kiên cường, bất khuất, bất chấp mọi gian khổ hy sinh của nhân dân ta, cùng với sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sau chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vừa ra sức khôi phục kinh tế vừa tiến hành hai cuộc chiến tranh chống xâm lược biên giới phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; đồng thời tập trung lãnh đạo xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, từng bước hình thành cơ cấu kinh tế mới trong cả nước, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân lao động.

Trước những thách thức của thời kỳ mới, trên cơ sở đánh giá tình hình đất nước và qua quá trình tìm tòi, khảo nghiệm, Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) đã đưa ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trước bối cảnh mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới tạm thời lâm vào thoái trào, Đại hội VII của Đảng (tháng 6/1991) khẳng định tiếp tục đổi mới đồng bộ, triệt để trên các lĩnh vực với những bước đi, cách làm phù hợp và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Các nghị quyết của Đảng từ Đại hội VIII đến nay tiếp tục khẳng định sự kiên định, kiên trì thực hiện đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Ban Chấp hành Trung ương Ðảng các khóa đã ban hành nhiều nghị quyết về những vấn đề quan trọng; lãnh đạo để Quốc hội không ngừng bổ sung, hoàn thiện, thể chế hóa Hiến pháp, hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý ngày càng đồng bộ, phù hợp cho quá trình đổi mới; lãnh đạo Chính phủ cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách và giải pháp quản lý, quản trị phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Qua gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Văn hóa - xã hội có bước phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, sớm đạt được nhiều chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, được quốc tế đánh giá cao. Diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện đi vào chiều sâu. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm của cán bộ đối với công việc được giao được nâng lên, góp phần khắc phục một bước tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Niềm tin của cán bộ và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố và nâng cao.

90 năm qua kể từ khi thành lập và lãnh đạo, Đảng đã không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vững tay lái, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới…

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng duy nhất, kiên trung đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đưa nhân dân ta thoát khỏi lầm than, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Xuân Canh Tý 2020 đã đến gần với người người, nhà nhà trên khắp đất nước Việt Nam, càng vui mừng hơn, tin yêu hơn và tự hào hơn khi Đảng ta đã tròn 90 năm tuổi, nhờ có Đảng dẫn đường chỉ lối, lãnh đạo nhân dân ta thoát khỏi những tháng ngày tăm tối, áp bức, bóc lột, vững vàng tiến lên sánh vai cùng với các cường quốc năm châu, đem đến nhân dân ta có mùa xuân trọn vẹn, mùa xuân của hạnh phúc, của độc lập, tự do,… Thầm cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyện đi theo Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng” như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong ước.

Mừng Đảng quang vinh, muôn năm, mừng Xuân Canh Tý 2020, xin chúc cho Đảng ta mãi mãi trường tồn, vĩnh cửu, ngày càng trong sạch, vững mạnh, mãi luôn là ngọn đuốc sáng soi đường cho dân tộc Việt Nam tiến lên bến bờ vinh quang và hạnh phúc. Xin được kết thúc bài viết bằng lời cuối của bài hát Đảng cho ta một mùa xuân như một sự gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá
Khi lý tưởng Đảng rực sáng trong tim chúng ta”.

Đinh Nhài 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 207 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày