Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Văn bản
Youtube
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
Ngược dòng lịch sử Thứ Ba, 28/07/2020, 15:35

Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/08/1930 – 01/08/2020)

Ngành Tuyên giáo Đồng Nai dưới sự lãnh đạo của Đảng

 

Lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta đã chứng minh công tác Tuyên huấn – Tuyên giáo đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, là nguồn cội quyết định thành công của cách mạng Việt Nam.

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã từng dạy: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục tiêu đó là tuyên truyền thất bại”. Vì vậy, ngay từ khi thành lập Đảng, Bác Hồ luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền (sau này mang nhiều tên gọi khác nhau: Tuyên huấn, Tư tưởng Văn hóa, nay là Tuyên giáo) và xem đây là một trong những lĩnh vực quan trọng của công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng ta trở thành đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của người lao động và của cả dân tộc.

Thấm nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua, ngành Tuyên giáo tỉnh Đồng Nai đã bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, cơ bản thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và một số lĩnh vực xã hội; và cũng là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh.

Cho đến nay, ngành Tuyên giáo Đồng Nai (trước đây là ngành Tuyên huấn tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa – Long Khánh) tuy chưa xác định được thời điểm ra đời, nhưng các hoạt động Tuyên huấn đã được bắt đầu từ rất sớm. Bằng những hình thức tuyên truyền qua lời nói, truyền đơn, những cuộc tập hợp quần chúng làm mít tinh đến hình thức viết báo, ra báo… đã góp sức to lớn trong việc giác ngộ quần chúng tham gia phong trào đấu tranh cách mạng; trong chuẩn bị điều kiện về tư tưởng cho việc thành lập chi bộ Đảng Phú Riềng (1929), Bình Phước – Tân Triều (1935), Tỉnh ủy Biên Hòa lâm thời (1937); trong tuyên truyền, cổ vũ trong phong trào “Đông Dương đại hội” những năm 1936-1939 và trong tuyên truyền, vận động quần chúng đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân (tháng 8/1945).

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Tỉnh ủy Đồng Nai, công tác tuyên giáo của tỉnh ngày một phát triển cả về tổ chức bộ máy với các phòng chức năng nghiệp vụ như: tuyên truyền, huấn học, văn hóa, văn nghệ (văn công), báo chí, in ấn. Sau này, phát triển thành một ngành tổng hợp có lúc gọi là Tuyên – Văn – Giáo – Huấn với các đơn vị chức năng chuyên môn như giáo dục, thông tấn, báo chí, nhà in, nhiếp ảnh, điện ảnh, các đội vũ trang xung phong… Để cổ vũ, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến, lãnh đạo và cán bộ Tuyên giáo Đồng Nai đã có mặt trên các mặt trận đấu tranh chính trị, binh vận, vũ trang, trên khắp các vùng căn cứ du kích, vùng đô thị, nông thôn, đi vào công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, sinh viên, học sinh, tôn giáo, dân tộc, các giới, các tầng lớp trong xã hội để tuyên truyền đưa đường lối của Đảng trong từng giai đoạn cách mạng đến với quần chúng nhân dân, vạch trần bản chất xâm lược của đế quốc và tay sai, những âm mưu thủ đoạn thâm độc của kẻ thù; vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nâng cao quyết tâm kháng chiến, vượt qua những giai đoạn gian khổ khó khăn, ác liệt nhất trong hai cuộc kháng chiến.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (năm 1976), tỉnh Đồng Nai được thành lập (bao gồm cả tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày nay). Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy được xây dựng trên nền tảng Ban Tuyên huấn miền Đông Nam bộ. Sau hình thành thêm Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng, Ban Khoa giáo (năm 1983), căn cứ vào Nghị quyết của Tỉnh ủy, ba Ban sáp nhập thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 1991, khi hình thành Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tách khỏi tỉnh Đồng Nai, thì hai ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu và Tỉnh ủy Đồng Nai được thành lập.

90 năm qua (1930-2020), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng sâu sát, kịp thời, xuyên suốt trong từng thời kỳ cách mạng của Đảng nói chung, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai qua nói riêng, Ban Tuyên giáo tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giành thắng lợi cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống Pháp tái xâm lược (1945-1954), chống Mỹ cứu nước (1954-1975); thống nhất đất nước, hàn gắn vết thương chiến tranh, đi lên chủ nghĩa xã hội, đổi mới toàn diện, hội nhập khu vực và thế giới (1975-2020). Hệ thống Tuyên huấn - Tuyên giáo từ tỉnh, huyện, đơn vị tương đương và cơ sở dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Đồng Nai đã tích cực, chủ động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tham mưu cho cấp ủy về các nội dung liên quan công tác Tuyên huấn - Tuyên giáo. Qua đó, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, tâm trạng xã hội các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương chú trọng, quan tâm tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng trong xã hội; đã bám sát các sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện quan trọng của tỉnh; kịp thời giúp cấp ủy, chính quyền trong công tác chỉ đạo và lãnh đạo hệ thống chính trị trong toàn tỉnh. Chất lượng thông tin tuyên truyền ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng trong tình hình mới. Đặc biệt thông qua hội nghị giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên và hội nghị thông tin thời sự hàng tháng, đã định hướng công tác tuyên truyền trong tỉnh đảm bảo đúng định hướng, trong đó tập trung một số nội dung chính trị thời sự, những vấn đề nhạy cảm như tuyên truyền biển, đảo, đại dịch Covid - 19,… giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động nhân dân tin tưởng, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần đưa tỉnh Đồng Nai trở thành một trong các địa phương đi đầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị tư tưởng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhân kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo Đồng Nai cũng là dịp để khẳng định và tôn vinh những thành quả, những đóng góp về công tác tư tưởng - văn hóa - khoa giáo của ngành qua các thời kỳ cách mạng nhằm tăng cường lòng tin vào mục tiêu, lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng và niềm tự hào về các thế hệ làm công tác tư tưởng- văn hóa- khoa giáo Đồng Nai. Đồng thời, để giáo dục truyền thống, xây dựng lòng tự hào, tinh thần yêu nghề, ý thức trách nhiệm, động viên sự phấn đấu, vươn lên của đội ngũ làm công tác tuyên giáo của Đảng nhất là thế hệ trẻ ngày nay.

Tài liệu tham khảo:

Ký ức Tuyên huấn Biên Hòa, Bà Rịa-Long Khánh (1930-2015) / Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, 2017.-Đồng Nai; Nxb.Đồng Nai.-460 tr.

Một số bài viết trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Đồng Nai và bài viết của TS. Lê Quang Cần.

 

Đinh Nhài

 


Số lượt người xem: 131 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày