Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
tintv Thứ Ba, 03/09/2019, 14:00

ĐỒNG NAI 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh đã vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam trong mọi thời đại. Khi nói đến tư tưởng của Người không chỉ hướng về đồng bào cả nước mà tình cảm của Người còn đặc biệt dành cho miền Nam: “Miền Nam luôn trong trái tim tôi” và thực tế đã chứng minh, trong suốt những năm dài kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Bác Hồ không phút giây nào không nhớ đến miền Nam. Đồng thời, dẫu chưa một lần được đón Bác về thăm, nhưng Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai luôn một lòng, một dạ hướng về Bác, luôn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trong kháng chiến cũng như trong hòa bình xây dựng quê hương Đồng Nai giàu đẹp. Với truyền thống của “miền Đông gian lao mà anh dũng”, Đồng Nai đã cùng cả nước quyết tâm thực hiện lời di chúc của Người, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước bằng đại chiến mùa Xuân năm 1975.

 

 

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tich Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta có thể tự hào báo cáo với Bác về những thắng lợi và thành tựu đã đạt được của cách mạng Việt Nam. 50 năm qua, với những phấn đấu gian khổ cũng là những năm trưởng thành nhanh chóng của cách mạng Việt Nam, Đảng và nhân dân ta ra sức thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một di sản vô giá của Đảng ta, của dân tộc Việt Nam ta như mong muốn của Bác đã từng đề cập trong bản di chúc “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Đó là ham muốn tột bậc của Hồ Chủ tịch. Chính sự ham muốn tột bậc đó đã tạo nên tình yêu nước, thương dân không bờ bến của Người. Thực hiện Di chúc của Người, ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã tập trung vào nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình đó, Đảng bộ tỉnh luôn nhận thức đúng đắn các chủ trương, nghị quyết của Đảng, vận dụng sát hợp với tình hình thực tế của địa phương, luôn giữ vững và nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong nội bộ Đảng và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, đặc biệt là tổ chức tốt sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ. Từ đó, phát huy được tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; cùng với tinh thần phấn đấu của cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị và của các tầng lớp nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đã tạo thành động lực to lớn thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng trong suốt chặng đường đã qua.

 

 

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai ngày càng sâu rộng và đã tạo được những chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và rõ nét trong hành động đã làm rộ nở những điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở khắp các địa phương, ở mọi lĩnh vực, mọi tầng lớp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là những bông hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ kính yêu ngày hôm nay.

50 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai luôn luôn học tập, ghi nhớ và thực hiện những lời Bác dặn trong Di chúc thiêng liêng của Người. Thành quả nổi bật nhất là thúc đẩy nền kinh tế liên tục giữ được mức tăng trưởng cao và khá bền vững. Cùng với xây dựng Đảng là then chốt, Đảng bộ xác định rõ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hợp tác với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm và trong nước để huy động sức mạnh tổng hợp cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng sở vật chất kỹ thuật đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong các giai đoạn tiếp theo.

Đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau được Đảng bộ xác định là nhân tố có ý nghĩa quyết định đảm bảo cho sự nghiệp cách mạng phát triển không chỉ hôm nay mà còn cho cả mai sau. Với nhận thức đó, Đảng bộ Đồng Nai đã quan tâm xây dựng quy hoạch và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt, đồng thời xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lâu dài có chất lượng cao, toàn diện để phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh nhà. Hệ thống cơ sở đào tạo và nhà trường đã chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp, nâng cao từng bước chất lượng giáo dục toàn diện. Các trường cao đẳng, đại học đã chủ động đào tạo các ngành kinh tế - kỹ thuật hiện đại, khuyến khích các thành phần kinh tế, kể cả tư nhân góp phần đầu tư vào lĩnh vực giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực.

 

 

Cùng với phát triển kinh tế, Đồng Nai hết sức quan tâm đến vấn đề nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Những năm qua, tỉnh đã xây dựng, tu bổ, khôi phục, tôn tạo nhiều di tích lịch sử - văn hóa. Đó vừa là nơi du lịch, vừa là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau, đảm bảo tính kế thừa, liên tục, nhằm phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển vững chắc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, văn minh. Năm 2020, là năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước tình hình chung của cả nước và của tỉnh tuy có nhiều khởi sắc, nhưng cũng còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trên  lĩnh vực kinh tế - xã hội do ảnh hưởng của tình hình suy giảm kinh tế thế giới, vấn đề nhạy cảm trên biển Đông, ảnh hưởng từ sự cạnh tranh của các nền kinh tế hàng đầu như Mỹ - Trung hay cuộc chiến giữa các nước Trung đông... đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của nước ta nói chung và tỉnh nhà nói riêng. Để tiếp tục cùng cả nước thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Trước mắt, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Đồng Nai cần nỗ lực, ra sức khắc phục mọi khó khăn, vượt qua suy giảm kinh tế, thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2020, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

 

 

Đảng bộ tỉnh luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát huy dân chủ, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, không ngừng quan tâm tới an sinh xã hội, ổn định và từng bước nâng cao mức sống của nhân dân. Tỉnh tập trung xây dựng một số công trình lịch sử, văn hóa lớn trên địa bàn tỉnh. Công tác giáo dục - đào tạo, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, xóa đói giảm nghèo, xây dựng ấp, khu phố và gia đình văn hóa đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng vũ trang đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; tổ chức tấn công trấn áp có hiệu quả những hoạt động bọn tội phạm; bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta nguyện suốt đời trung thành với lý tưởng và sự nghiệp của Người, quyết tâm làm tròn nghĩa vụ cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân cả nước. Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Đồng Nai quyết tâm thực hiện thành công Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với yêu cầu là “làm theo Bác” bằng những hành động thiết thực nhất, có hiệu quả nhất để thỏa lòng mong ước của Bác và xứng đáng với tình thương yêu mà Bác Hồ đã đành cho miền Nam, trong đó có qụê hương Đồng Nai của chúng ta./.

 Hồng Hạnh

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 155 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày