Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
tintv Thứ Tư, 11/12/2019, 10:25

Tổng kết hoạt động chi bộ Thư viện tỉnh Đồng Nai - những kết quả đạt được (2017-2020)

Từ sự quan tâm của Đảng ủy cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đến sự đoàn kết, thống nhất đảng viên chi bộ trong triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và nghị quyết của chi bộ. Đến nay, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ Thư viện tỉnh đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, cụ thể như sau:

        Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được cấp ủy quan tâm, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, viên chức luôn ổn định. Quan tâm nắm bắt dư luận xã hội, nhằm lãnh đạo, định hướng kịp thời trong Chi bộ, đơn vị. Thường xuyên tổ chức phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức trong cơ quan; triển khai và tổ chức thường xuyên các hoạt động thông tin, tuyên truyền các văn bản của Đảng ủy cấp trên, Bản tin nội bộ qua các buổi sinh hoạt Chi bộ; Đẩy mạnh thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt; tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết chi bộ...

        Công tác xây dựng Đảng được củng cố, hoàn thành chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới, xây dựng Chi bộ vững mạnh về tư tưởng và hành động, là trung tâm đoàn kết thống nhất, đủ sức lãnh đạo đơn vị và tập hợp quần chúng.

   Chi bộ Thư viện tỉnh hiện có 16 đảng viên, trong đó có 15 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị. Về sinh hoạt chi bộ thường kỳ, có 98% đảng viên tham gia sinh hoạt, không có đảng viên bỏ sinh hoạt thường kỳ nhiều tháng; Thực hiện chế độ sinh hoạt chuyên đề 1 quý 1 lần; Chú trọng xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt và thống nhất trong nghị quyết. Trong nhiệm kỳ (2017-2020), Chi bộ đã bồi dưỡng, kết nạp thêm 03 đồng chí đảng viên mới, đạt 150% chỉ tiêu đề ra, Chi bộ luôn được công nhận là Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch toàn khóa và hàng năm; tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với 02 đảng viên... Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thu chi và trích nộp đảng phí theo quy định của Đảng, không để xảy ra sai sót vi phạm sử dụng tài chính của chi bộ.

   Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), tổ chức học tập chuyên đề theo nội dung Kế hoạch của Đảng ủy Sở triển khai. Thường xuyên thay đổi hình thức và nội dung sinh hoạt chuyên đề, kết quả 100% đảng viên đều được thảo luận, góp ý trong chi bộ và áp dụng vào công tác chuyên môn của đơn vị; 100% đảng viên trong Chi bộ đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

   Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ; Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công tác tự phê bình và phê bình được đẩy mạnh, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng, khắc phục hạn chế, yếu kém, phát huy ưu điểm đạt được.

   Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn được xem là trọng tâm. Cấp ủy chi bộ căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm, đề ra chương trình hành động, có trọng tâm trọng điểm, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đảng viên thực hiện. Nhờ bám sát nhiệm vụ, có phương pháp điều hành nên chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước giao hàng năm của đơn vị đều đạt, có chỉ tiêu vượt, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

   Công tác thông tin, truyên truyền phục vụ bạn đọc được đổi mới, tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức từ tuyên truyền trực quan tại thư viện đến việc tuyên truyền mở rộng trên các trang mạng xã hội. Quan tâm chọn lọc bổ sung vốn sách, báo được từ nhiều nguồn khác nhau, trong 3 năm qua đã có  59.012 bản sách; 420 tên báo, tạp chí; 739 đĩa CD các loại được bổ sung và xử lý kỹ thuật tài liệu. Công tác phục vụ bạn đọc luôn được chú trọng và mở rộng nhiều hình thức đa dạng. Từ năm 2017 đến nay, cấp và gia hạn thẻ bạn đọc: 45.080 thẻ bạn đọc, phục vụ 1.045.346 lượt độc giả với hơn 3.938.500 lượt sách báo lưu hành đến hơn 80 điểm là các trạm sách, điểm đọc sách,... trên địa bàn. Tiếp tục tăng cường mở rộng luân chuyển sách mới đến thư viện các huyện, tủ sách tư nhân, trung tâm cai nghiện, trại giam Công an tỉnh, hội Người cao tuổi, các công ty trên địa bàn...

   Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Chi ủy chi bộ  Thư viện tỉnh đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch tài chính trong hoạt động quản lý nhà nước; minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, công vụ.

   Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp lực lượng quần chúng, thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền và Công đoàn, quan tâm và thực hiện hài hoà quyền lợi của cá nhân và tập thể, các tổ chức quần chúng đều có những đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ cơ quan.

   Được sự quan tâm, lãnh đạo của Chi ủy, trong nhiệm kỳ qua tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên, tổ trung kiên luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, quan tâm chăm lo lợi ích của người lao động; thường xuyên có những hoạt động khích lệ động viên con em viên chức và người lao động của đơn vị phấn đấu trong học tập và lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp xây dựng các quỹ từ thiện; thường xuyên giới thiệu quần chúng ưu tú cho Chi bộ xem xét, bồi dưỡng để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng…

   Nhìn chung, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Thư viện tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2017-2020, bằng sự nỗ lực phấn đấu, giữ vững mối đoàn kết nội bộ, linh hoạt trong lãnh đạo và chỉ đạo điều hành, tập thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển sự nghiệp Thư viện tỉnh nhà.

   Kỳ vọng trong những năm tiếp theo, chi bộ Thư viện tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, tiếp tục giữ vững các danh hiệu đã đạt được. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, củng cố chất lượng sinh hoạt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện tốt Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đào tạo đội ngũ cán bộ, chú trọng công tác phát triển đảng. Lãnh đạo và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động thuận lợi. Chú trọng chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động,… tiếp tục giữ vững danh hiệu Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Đinh Nhài

 

 

 


Số lượt người xem: 172 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày