Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
Phần I: 1890 - 1911 Thứ Hai, 06/06/2011, 15:25

Những năm tháng Bác Hồ ở Huế

Trong cuộc đời của mình, có hai lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đến sống trên đất Huế, đó là thời kỳ từ năm 1895 đến năm 1901, khi Người ở tuổi nhi đồng mang tên Nguyễn Sinh Cung (5-11 tuổi). Và thời kỳ thứ 2 từ năm 1906 - 1909, khi Người đã ở tuổi thanh niên, mang tên Nguyễn Tất Thành (16 - 19 tuổi).

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Thời gian sống ở Huế tuy kh&ocirc;ng d&agrave;i, chỉ khoảng 10 năm, nhưng đ&oacute; lại l&agrave; thời gian đặc biệt c&oacute; &yacute; nghĩa đối với nhận thức khởi đầu của một con người, đ&uacute;ng như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đ&atilde; từng nhận định: &ldquo;Thời gian ở Huế l&agrave; thời gian Nguyễn Tất Th&agrave;nh lớn l&ecirc;n v&agrave; bắt đầu đi học, những năm đ&oacute; l&agrave; thời gian cực kỳ quan trọng đối với sự h&igrave;nh th&agrave;nh con người Nguyễn &Aacute;i Quốc - Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Trong những g&igrave; từng l&agrave; gốc rễ của một t&acirc;m hồn, một nh&acirc;n c&aacute;ch, một tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, c&oacute; cả cố đ&ocirc; Huế với thời ni&ecirc;n thiếu v&agrave; tuổi thanh ni&ecirc;n của Người. Huế c&ugrave;ng với t&igrave;nh thương v&agrave; nỗi gian tru&acirc;n của gia đ&igrave;nh, với t&igrave;nh nghĩa đồng b&agrave;o, b&agrave; con, lối x&oacute;m, với những t&aacute;c động ngược chiều kh&aacute;c nhau của x&atilde; hội v&agrave; nh&agrave; trường đối với một con người m&agrave; ngay từ nhỏ đ&atilde; bộc lộ như một năng lực thi&ecirc;n bẩm, đ&atilde; g&oacute;p phần t&iacute;ch cực v&agrave;o sự nghiệp của một anh h&ugrave;ng d&acirc;n tộc - một danh nh&acirc;n văn ho&aacute; - Hồ Ch&iacute; Minh.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Bi&ecirc;n ni&ecirc;n một số sự kiện B&aacute;c Hồ v&agrave; gia đ&igrave;nh những năm th&aacute;ng sống ở Huế:<o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Cuối năm 1895, &ocirc;ng Nguyễn Sinh Sắc, b&agrave; Ho&agrave;ng Thị Loan v&agrave; hai con trai Nguyễn Sinh Khi&ecirc;m, Nguyễn Sinh Cung (Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh) l&ecirc;n đường v&agrave;o Huế.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">V&agrave;o Huế, gia đ&igrave;nh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh thu&ecirc; được một gian nh&agrave; nhỏ ở đường Đ&ocirc;ng Ba trong Th&agrave;nh Nội (nay l&agrave; 112 - Mai Th&uacute;c Loan).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Năm 1898, &ocirc;ng Nguyễn Sinh Sắc thi Hội lần thứ 2, khoa Mậu Tuất kh&ocirc;ng đỗ.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">C&ugrave;ng năm 1898 Nguyễn Sinh Cung c&ugrave;ng anh theo cha về l&agrave;ng Dương Nỗ dạy học, ở tại nh&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Sĩ Độ, b&agrave; Ho&agrave;ng Thị Loan vẫn ở lại trong ng&ocirc;i nh&agrave; Th&agrave;nh Nội.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Cuối năm 1900 b&agrave; Ho&agrave;ng Thị Loan sinh người con thứ 4, đặt t&ecirc;n l&agrave; Nguyễn Sinh Nhuận (hay c&ograve;n gọi l&agrave; Nguyễn Sinh Xin).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">C&ugrave;ng thời gian đ&oacute; &ocirc;ng Nguyễn Sinh Sắc được cử đi l&agrave;m Đề lại ở trường thi Thanh Ho&aacute;.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Ng&agrave;y 10.2.1901 (22 th&aacute;ng Chạp năm Canh T&yacute;) b&agrave; Ho&agrave;ng Thị Loan qua đời trong gian nh&agrave; Th&agrave;nh nội, tại Huế. Mộ của b&agrave; được đặt tại triền ph&iacute;a t&acirc;y n&uacute;i B&acirc;n (n&uacute;i Tam Tầng). Năm 1922, c&ocirc; Nguyễn Thị Thanh (chị ruột B&aacute;c Hồ) trong thời gian bị quản th&uacute;c tại Huế đ&atilde; cải t&aacute;ng mộ mẹ đem về qu&ecirc; nh&agrave;.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Th&aacute;ng 02.1901 &ocirc;ng Nguyễn Sinh Sắc đem con về gửi cho nhạc mẫu ở l&agrave;ng Ho&agrave;ng Tr&ugrave;, sau đ&oacute; quay trở lại Huế dự thi Hội lần 3.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Khoa thi Hội năm T&acirc;n Sửu (1901), &ocirc;ng Nguyễn Sinh Sắc đỗ Ph&oacute; Bảng.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Th&aacute;ng 5.1906, Nguyễn Tất Đạt, Nguyễn Tất Th&agrave;nh theo cha v&agrave;o Huế trong dịp &ocirc;ng Nguyễn Sinh Huy (hay Nguyễn Sinh Sắc) v&agrave;o kinh đ&ocirc; chờ bổ nhiệm.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Ng&agrave;y 6.6.1906, &ocirc;ng Nguyễn Sinh Sắc được bổ l&agrave;m Thừa biện Bộ Lễ, tr&ocirc;ng coi việc học h&agrave;nh ở trường Quốc Tử Gi&aacute;m, với h&agrave;m H&agrave;n l&acirc;m kiểm thảo t&ograve;ng thất phẩm.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Khoảng th&aacute;ng 8.1906, gia đ&igrave;nh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh được cấp một gian nh&agrave; (gian thứ 19) trong d&atilde;y Thuộc vi&ecirc;n của triều đ&igrave;nh.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Năm 1906 - 1908, Nguyễn Tất Th&agrave;nh v&agrave; Nguyễn Tất Đạt học tại trường Ph&aacute;p - Việt Đ&ocirc;ng Ba.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Năm 1908 - 1909, Nguyễn Tất Th&agrave;nh, Nguyễn Tất Đạt học tại trường Quốc Học.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Th&aacute;ng 4.1908 Nguyễn Tất Th&agrave;nh tham gia phong tr&agrave;o chống thuế.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">Th&aacute;ng 5.1909, &ocirc;ng Nguyễn Sinh Sắc đi chấm thi ở B&igrave;nh Định.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI; mso-fareast-language: VI; mso-bidi-language: AR-SA">Th&aacute;ng 7.1909, &ocirc;ng Nguyễn Sinh Sắc được thăng chức Tri huyện B&igrave;nh Kh&ecirc;. Nguyễn Tất Th&agrave;nh cũng rời Huế đi dần v&agrave;o ph&iacute;a Nam.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: VI; mso-fareast-language: VI; mso-bidi-language: AR-SA">Ngu&ocirc;̀n </span> <p>&nbsp;</p> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 18pt; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">http://hochutich.blogspot.com</span><span lang="EN-US" style="font-family: Arial; font-size: 10pt; mso-ansi-language: EN-US"> . -2005. &ndash;Ngày 20 tháng 5<o:p></o:p></span></p>


Số lượt người xem: 3038 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày