Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
tintv Thứ Năm, 04/04/2019, 09:40

Tuyển dụng viên chức năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sử đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

          Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

  Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-SVHTTDL ngày 17/4/2018 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Thư viện tỉnh Đồng Nai;

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-TV ngày 29 tháng 1 năm 2019 được phê duyệt tại Quyết định số 111/QĐ-SVHTTDL ngày 28 tháng 2 năm 2019 của Sở VHTTDL tỉnh Đồng Nai Về việc phê duyệt kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức của Thư viện tỉnh như sau :

I. ĐIỀU KIỆN, NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện dự tuyển

          a/ Điều kiện tuyển dụng (Căn cứ Điều 22 Luật viên chức); Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

- Có đơn Phiếu ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

b/ Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2/Nhu cầu tuyển dụng

3/ Hình thức tuyển dụng:

          Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển bằng bài phỏng vấn kiến thức chung và phần thực hành xử lý tình huống.

         II NỘI DUNG, HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

         1/ Nội dung xét tuyển dụng

         * Đối với hình thức xét tuyển:  Căn cứ Điều 11 Nghị định số 29/2012/Nđ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định nội dung và hình thức xét tuyển viên chức (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), thì xét tuyển viên chức thực hiện 02 vòng như sau:

          a/ Vòng 1

          - Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

          - Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

          - Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2..

          b/ Vòng 2

         - Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp vả yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

         - Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

         - Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

         - Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

         c/ Xác định người trúng tuyển trong kì xét tuyển: Căn cứ Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/Nđ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), quy định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau.

        - Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên;

        - Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn  lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vị chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

        - Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

        - Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc diện ưu thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

        - Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

        d/ Đối tượng thuộc diện ưu tiên trong xét tuyển viên chức: Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), quy định đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển công chức:

        - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả thi tại vòng 2;

        - Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động; được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

           2. Hình thức đăng ký dự tuyển:  

           Căn cứ Điều 15 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ (được sửa đổi theo Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), thì Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

           III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

            1. Thời gian phát hành và nhận và nhận hồ sơ trong ngày, giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/4/2019:  (thời gian nhận hồ sơ tối thiểu 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng)

            2. Địa điểm phát hành hồ sơ : Thư viện tỉnh Đồng Nai số 1 đường Nguyễn Ái Quốc – P.Tân Phong – TP.Biên Hòa – Đồng Nai.

            3.  Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:  Phòng Hành chính Tổng hợp Thư viện tỉnh Đồng Nai, Điện thoại liên hệ: 02513.917457.

            4.  Lệ phí tuyển dụng: Thực hiện theo mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

            5. Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển được niêm yết công khai tại Thư viện tỉnh và thông báo trên trang điện tử của đơn vị kể từ ngày 29/4/2019

(tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển).

           6. Địa điểm tổ chức tuyển dụng:  Thư viện tỉnh Đồng Nai số 1 đường Nguyễn Ái Quốc – P.Tân Phong – TP.Biên Hòa – Đồng Nai.

           7.  Điện thoại liên hệ : Mọi phản ánh, thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Hành chính tổng hợp số điện thoại : 02513.917457 trong giờ hành chính để được hướng dẫn chi tiết.

            Hội đồng tuyển dụng viên chức Thư viện tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 để người dự tuyển biết, thực hiện./.

 Giám Đốc

 

 

 

 


Số lượt người xem: 192 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày