Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu sách 2015

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Thư viện số
Thư viện Koha
Bộ sưu tập
Video
Sản phẩm thông tin
Quan tri CMs
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > Giới thiệu sách 2015 > Bài đăng > Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013
Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

 

 

Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. – H. : Chính trị quốc gia, 2015.- 252 tr. ; 24 cm.

Đtts ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ năm 2011 đến nay, việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách của Bác ngày càng đi vào nền nếp, được phát huy sâu rộng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, tầng lớp nhân dân, địa phương, đơn vị, ngành nghề.

Trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gươg, những điển hình tiên tiến đã luôn nỗ lực, cố gắng hết sức mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, học tập Bác từ những việc làm nhỏ nhất, thay đổi thái độ phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, cống hiến sức lực và tâm trí cho cộng đồng và xã hội, góp phần xây dựng đất nước vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.

Tài liệu giới thiệu đến quý bạn đọc những cá nhân và tập thể đều là những tấm gương điển hình tiên tiến được vinh danh trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 trên các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng,… Đó là những tấm gương bình dị mà hết sức cao quý, là nguồn cổ vũ, động viên tích cực để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, đạt nhiều kết quả hơn nữa, lập nhiều thành tích hơn nữa đóng góp vào thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước trong giai đoạn hiện nay.

 

Comments

Không có nhận xét nào cho bài đăng này.